หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

San Jose State University


SJSU เป็นอันดับ 8 ในมหาวิทยาลัยของประชาชนในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา


มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท (San Jose State University) หรือ SJSU ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 23 วิทยาเขต วิทยาเขตหลักตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างบริเวณดาวน์ทาวน์เมืองซานโฮเซ


มหาวิทยาลัยรัฐซานโฮเซ่ตั้งอยู่ในใจกลางของ Silicon Valley - เมืองหลวงของเทคโนโลยีระดับโลกและนวัตกรรม

เมืองซานโฮเซ:

 • เมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ 3 ในแคลิฟอร์เนีย
 • เมืองที่ใหญ่ที่สุด 10 ในสหรัฐอเมริกา
 • 77 กม. ไปยังซานฟรานซิสและ 51 กิโลเมตรไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก
 • หนึ่งในทวีปอเมริกา 10 อันดับเมืองสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 • หนึ่งใน "บิ๊กที่ปลอดภัยที่สุดเมือง" ในประเทศ (ที่มา: สำนักงานสืบสวนกลางแห่ง; 2012)
 • แดดกว่า 300 วันในแต่ละปี! เฉลี่ย 10 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม 21 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคม

SJSU เป็น Silicon Valley # 1 ที่มาของผู้สำเร็จการศึกษาในการศึกษาด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และธุรกิจ         

นักศึกษาประมาณ 31,000 คนจากนานาประเทศทั่วโลก จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐ นักศึกษาชาติเอเชียนิยมมาเรียนต่อกันมาก มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทหลากหลายสาขา สาขาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ศิลปะ และปริญญาโทสาขากิจกรรมบำบัด

 มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตทมีจุดเด่นหลายด้าน ข้อสำคัญคือบริษัทต่างๆ ในซิลิคอน วัลลีย์ว่าจ้างนักศึกษาเรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยการคอมพิวเตอร์ และธุรกิจจากซานโฮเซสเตทเข้าทำงาน มากกว่าบัณฑิตที่เรียนจบจากสถาบันอื่นในสหรัฐ  ปัจจุบันภาควิชาต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหลักสูตรปริญญาในระดับรายวิชาออนไลน์บางส่วนหรือทั้งหมด แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและพัฒนาด้านการศึกษากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสถาบันอุดมศึกษาทั่วอเมริกา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตทเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนรูปแบบ e-learning ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทำให้นักศึกษาไม่ต้องเข้าห้องเรียนเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น แต่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาอย่าง iPods และเครื่องเล่น MP3 เข้าไปสัมผัสบรรยากาศห้องเรียนเสมือนจริงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเวลาที่สะดวก

หลักสูตรออนไลน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับคือ โลกศึกษา (Global Studies) เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตของโลก การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผสมผสานวัฒนธรรม   การศึกษาทั่วโลกสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและงานปฏิบัติการขององค์กร รวมถึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในการทำงานที่บ้านหรือต่างประเทศ

 วิชาเอกแบ่งเป็น 4 สาขามุ่งเน้นศึกษาทวีปในโลก ได้แก่ ยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา อัฟริกา หรือตะวันออกกลาง ผู้เรียนควรศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาท้องถิ่นในภูมิภาคส่วนที่ศึกษาเป็นวิชาเอก
  เนื้อหาวิชาประกอบด้วยวิชาแกน Introduction to Global Studies และวิชาเลือกในหัวข้อต่อไปนี้ Geography & Environment, Global Business & Economics, Global History & Politics และ Global Cultures & Society

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Library Information and Science) เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันในฐานะผู้นำทางการศึกษาออนไลน์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรหลังปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกหลักสูตรให้ทางเลือกในการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%  นักศึกษาได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ การประชุมผ่านเว็บ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานปัจจุบัน

หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ รับนักศึกษาไม่เกิน 30 คนในแต่ละหลักสูตร เปิดรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นและมีความสนใจศึกษาในด้านกิจกรรมบำบัด เรียนจบแล้วต้องสอบรับประกาศนียบัตร (the national certification examination) และได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State License)
          

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) รับสมัครนักศึกษาไม่เกินคอร์สละ 25 คนเรียนรวม 42 หน่วยกิต
  การศึกษามุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ศึกษา และตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธและดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สามารถสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ        โดยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทั้งองค์กรและชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของแต่ละพื้นที่
  ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนประกอบด้วยค่าเล่าเรียน 24,150 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 764,300 บาท เท่ากับ 575 ดอลลาร์สหรัฐ/หน่วยกิต ประมาณ 18,200 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านหนังสือและอื่นๆ สำหรับระดับปริญญาเอก โดยทั่วไปปีละ 13,700 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 433,600 บาท
          

SJSU Gates

Learn English with International Gateways

San Jose State University ได้เปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในปี 1975 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาตั้งแต่วันนั้นหลายพันคนจากกว่าหกสิบประเทศที่มีการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาสำหรับนักวิชาการมืออาชีพหรือส่วนบุคคลเหตุผล พนักงานและคณาจารย์นานาชาติเกตเวย์มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้นักเรียนต่างชาติเช่นคุณประสบความสำเร็จทั้งในและนอกชั้นเรียน

อาจารย์ทุกคนมีปริญญาโทหรือปริญญาเอกองศาและมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนี่และต่างประเทศ ที่ปรึกษาของเราสามารถช่วยให้คุณวางแผนการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาซานโฮเซ่รัฐมหาวิทยาลัยหรือโอนไปยังวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตร

I want to...For how long?Starting When?
 • Study academic English
 • Improve my English to get into university or college
9 or 17 weeks January, March, June, August, October
 • Take SJSU university courses
 • Study with American students
 • Experience American university life
17 weeks January or August
 • Improve my GMAT score
 • Develop English skills for MBA or other graduate business programs in the U.S.
17 weeks January or
August
 • Improve my English conversation and fluency
 • Learn about Silicon Valley and California culture
5 weeks June 27 - July 29, 2016
 • Apply for SJSU degree program after I meet the English requirement
   

Conditional Admission/Eligibility

การมีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยรัฐซานโฮเซ่ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ทางวิชาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่มีคะแนนไม่เพียงพอในการสอบ TOEFL หรือ IELTS การรับเข้าเงื่อนไขเป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะเรียนอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาที่อินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์โปรแกรมภาษาอังกฤษ SJSU เร่งรัดจนกว่าคุณได้รับต้องสอบ TOEFL หรือคะแนน IELTS หลังจากที่คุณได้รับคะแนนที่คุณสามารถส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งใน San Jose State University หลักสูตรปริญญาผ่าน CSUMentor  สอบถามและสมัครได้ที่ 

Thai Study Abroad Consultant ตัวแทนแห่งประเทศไทย 022455845, 061-6564159


Tags : San Jose State University  เรียนต่อ San Jose State University  เรียนภาษาอังกฤษ San Jose  SJSU  San Jose Gateway  Igateway SJSU  มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view