หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

The Art Institute

Greeting from The Art Institutes

ขอต้อนรับเข้าสู่ The Art Institutes

พิเศษที่สุดสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนสถาบัน The Art Institute กับโปรแกรม  NEW! 11 Week Certificate Programs for Ai Vancouver, Ai Seattle, Ai San Francisco, Ai San Diego และ Ai Hollywood.

Start Dates: Oct 2013, Jan 2014, Apr 2014, July 2014 ฟรีค่าใบสมัคร ไม่ต้องมีผล TOEFL or IELT


หลักสูตรแนะนำ สำหรับ 11 Week Certificate Programs มีดังนี้ค่ะ

Graphic Design The Art Institute of California – San Diego

หลักสูตร Typography – Expressive & Experiment

หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของ Typography ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาทดลองทำและเรียนรู้กับประสบการณ์จริงอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาของความต้องการของตลาดอาชีพ การแก้ปัญหาต่างๆ จะถูกสอนด้วยเทคนิคพิเศษ ในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ที่ถูกใช้อย่างมากในการพัฒนาของสาขา Typography ว่ารูปแบบการเรียน ของตัวอักษรมีผลหรือความหมายของการเรียนอย่างไร โดยจะได้ทดลองทำจริงในหลักสูตร

 Course Competencies ความพิเศษของหลักสูตร

ในการลงเรียนสาขา Typography เมื่อสำเร็จหลังสูตรนักศึกษาสามารถ;

 • สามารถใช้โปรแกรม Page layout software เพื่อการสร้างภาพ graphic แบบ single และ multi-page document
 • สามารถปรับใช้ Typographic principle เพื่อสร้าง Electronic environment ได้
 • สามารถสร้าง Layouts สำหรับ subsequent electronic application ได้
 • สามารจัดการข้อมมูลและ Graphics software ในส่วนของ Final Graphic ได้
 • สามารถพัฒนา Grid Structure ซึ่งใช้จัดการประเภท รูปภาพ และ กราฟฟิค เพื่อสร้าง Layout
 • สามารถรวบรวมและรักษาข้อมูลเพื่อใช้ในการ proof หรือ final output และในส่วนของ Service bureau หรือ บริการอื่นๆ

 

หลักสูตร Advance Design

หลักสูตรนี้จะกำหนดบทบาลและลักษณะของ Graphic Designerในการโฆษณาและการถ่ายรูป นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำทั้งในการเข้าถึงข้อมูลและการบริหารข้อมูล เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการโฆษณา สื่อ และการตลาด

Course Competencies ความพิเศษของหลักสูตร

ในการลงเรียนสาขา Advance Designเมื่อสำเร็จหลังสูตรนักศึกษาสามารถ;

 • สามารถพัฒนา Advance Sensitivity เพื่อใช้ในการสร้าง Image, Typography และ Lyout
 •  มีทักษะ Graphic Design, Advertise, Visual narrative ซึ่งสัมพันธ์กันทั้งเวลา ระยะพื้นที่ การเล่าเรื่อง การบรรยายโครงสร้าง จังหวะ ผู้ชมและ มุมมอง
 • สามารถพัฒนาและสร้างกระบวนการ Graphic โดยครอบคลุม Thumnails และ Comps ก่อนการสร้างชิ้นงาน Portfolio ที่สมสมบูรณ์
 • มีทักษะการ Presentation การชัดเจของงาน การแก้ปัญหาและการนำเสนองาน

 

หลักสูตร Portfolio

หลักสูตรนี้มุ่งไปที่ความสมบรูณ์ของ Portfolio ของนักศึกษาสำหรับการแสดงผลงานเพื่อทำงาน นักศึกษาสามารถสร้างและเสนองานโดย Portfolio และกำหนดคุณภาพของงานได้ รวมถึงการปรับปรุงงานที่ดีขึ้น

ในการลงเรียนสาขา Portfolio เมื่อสำเร็จหลังสูตรนักศึกษาสามารถ;

 • สามารถจัดการ Artwork ใน Portfolio
 • สามารถสื่อสาร แสดงความคิดเห็นในสื่อหลายๆประเภทสำหรับเป้าหมายการสื่อสารที่แตกต่าง สามารถใช้ Internet เพื่อนำไปสู่การทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • วิเคราะห์ทักษะอย่างมืออาชีพและปรับใช้เพื่อการทำงานอย่างเหมาะสม
 • สามารถมีความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์ตัวเอง การเสนอราคา การประเมินราคา และ เรื่องค่าใช้จ่าย

กิจกรรม : เยี่ยมชมพื้นที่เฉพาะและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

The Art Institute of Seattle, Washington

 Industrial Design

หลักสูตร Survey of Industrial Design

หลักสูตรนี้แนะนำนักศึกษาในสาขา Industrial design  นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝน การบรรยาย การเข้าไปเยี่ยมองค์กร การทำวิจัย ขั้นตอนและเทคนิคผ่าน Studio Project  รวมถึงการแนะนำเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยในการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตร Product Design

หลักสูตรนี้จะศึกษาในการทำ Product Design เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการนำเสนองานต่อลูกค้า นักศึกษาจะได้ทำแบบงานจริง การพัฒนาแนวคิด (Concept) การทำงาน Drawing, Renderings และ Model ในการพัฒนา  Mass production และ ความสามารถทางการตลาด ของสินค้า ซึ่งProject สุดท้ายจะถูกนำเสนอใน Portfolioของนักศึกษา

 หลักสูตร Fabrication Techniques

หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงพื้นฐานของกระบวนการสร้างโปรแกรมใช้งาน ที่เน้นความปลอดภัย ซึ่งชิ้นงานที่หลากหลายรวมถึงการทดสอบต้องปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ           

หลักสูตร CAD 4 (Rapid Prototyping)

หลักสูตรนี้ใช้ 3-D Modeling Software เพื่อสร้าง Models สำหรับ Conceptual design  และใช้ 2D Drawing เพื่อพัฒนา 3D CAD Model เตรียม Model สำหรับ output ซึ่งสร้าง Physical models เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำ Laser cutter, 3D printer (เป็นกระบวนการที่เพิ่มเข้ามา)  และ CNC mills (กระบวนการหักออก)

หลักสูตร Digital Photography

The Art Institute of California – Hollywood Campus

หลักสูตร Advance Digital Darkroom Color Management

นักศึกษาจะได้เรียนรู้และปรับใช้เทคนิคของ Digital Color Management ซึ่งประกอบด้วยการสร้าง Color Profiles หลักสูตรนี้ครอบคลุมอุปกรณ์ในการสร้างความสอดคล้อง การคาดคะเนสี นักศึกษาได้ได้ฝึกทักษะและการสร้างทฤษฎีเพื่อสร้าง มาตรฐานสำหรับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ นักศึกษาจะพัฒนาประสิทธิภาพใน File preparation, Resolution selection,  Print Profiling , Paper selection และ Soft proofing techniques

ในการลงเรียนสาขา Digital Photography เมื่อสำเร็จหลังสูตรนักศึกษาสามารถ;

 • สามารถจัดการสีและทฤษฎีสี (Digital Color)
 • สร้าง Input หรือ Output Profiles
 • สามารถปรับใช้ Soft-proofing techniques
 • สามารถเลือกสีที่เหมาะสมของพื้นที่ต้องการได้ดี
 • สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • สามารถปรับใช้เทคนิค Digital Asset Management (DAM) สำหรับ เก็บข้อมูลและเอกสารสำคัญ
 • พัฒนารูปแบบและวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
 • วิเคราะห์ภาพรวมประสิทธิภาพของสี
 • การจัดการ Raster-imagine softwareได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการสีและสร้าง/ปรบระดับเสียง
 • สามารถแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบของสี

 

หลักสูตร Advertising / Art Direction

หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียน Photographic Techniques ของหลักการโฆษณาที่ร่วมสมัย ในชั้นเรียน Production-driven จะได้สำรวจและศึกษางานจริงของลูกค้าเพื่อสร้าง studio และ on location images

ในการลงเรียนสาขา Digital Photography เมื่อสำเร็จหลังสูตรนักศึกษาสามารถ;

 • สามารถกำหนด Capture devices ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถคัดสรรเลนส์ (Lenses)
 • สามารถเลือกเครื่องมือแสงได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถกำหนดเครื่องมือ Digital input และ Digital output ได้อย่างเหมาะสม
 • มีการพัฒนาในทักษะการฟัง การวิเคราะห์เสียง การบอก การเขียน
 • สามารถจัดการในการแก้ปัญหา
 • มีการทำงานเป็นทีมด้วยเทคนิคต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Portfolio Refinement

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาเพื่อเตรียมทำงานโดยช่วยในการพัฒนาและนำเสนอ Graphic Design Portfolio ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องาน นักศึกษาจะมีทักษะที่สูงขึ้นในกระบวนการ ใน Conceptual thinking การออกแบบ web design ฝีมือการช่าง และทักษะอื่นๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อความสามารถในการทำงานโดยที่เน้นการนำเสนอ Portfolio และการนำเสนอกลยุทธ์ในการทำงานต่างๆ

ในการลงเรียนสาขา Digital Photography เมื่อสำเร็จหลังสูตรนักศึกษาสามารถ;

 • สามารถสร้าง Visually compelling photograph
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และจินตภาพงานได้
 • สามารถปรับใช้หลักการ เทคนิค และ วิธีการที่สำคัญ เพื่อสร้างรูปแบบงาน
 • สามารถปรับปรุงแนวความคิดและแก้ปัญหากระบวนการได้ดีขึ้น
 • สร้างพระบวนการที่แตกต่างในการคิด และสร้างสรรค์ Communication idea ได้
 • สามารถสร้างภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว การสื่อสารความคิด หรือขายสินค้า
 • มีการพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์
 • สามารถนำเสนองานในรูปแบบที่สร้างสรรค์และน่าสนใจได้ดีขึ้น
 • พัฒนารุปแบบของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทำงานได้ดีขึ้น

กิจกรรม : เยี่ยมชมสถานที่ องค์กรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น Universal Studio และ studio อื่นๆ

หลักสูตร Animation

The Art Institute of California – San Francisco

หลักสูตร A study of Western 2D Animation

หลักสูตรนี้ศึกษาในประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบของ Animation จากยุโรป และ อมริกา นักศึกษาจะเรียนรู้เรื่องหลักการของ Animation และได้ฝึกฝนในแบบ Western Style  เช่น  Key framing, In between และ Cycling เพื่อใช้ในการ Cintique machine , Capture device, Pencil tests, Inking และ ทักษะ 2D animation

หลักสูตร 3D Animation

เป็นหลักสูตรที่แนะนำแนวคิดพื้นฐานของการสร้างสรรค์งาน 3D นักเรียนจะทำงานแบบ Pre-rigged character เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครในชิ้นงาน นักศึกษาจะได้เรียนเพื่อปรับใช้เปลี่ยนแปลงในการแปล วัดปริมาณ อัตราส่วน กับการทำงานของกล้อง ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเรียนคือ Maya

หลักสูตร Animation Portfolio

หลักสูตรจะเน้นในการสร้างชิ้นงาน Sort 3D ใช้ทักษะ 3D animation ซึ่งในวิชาเรียนนี้นักศึกษาจะได้สร้าง Portfolio และนำเสนองาน เป็นวิชาที่เน้นงานที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมจุดแข็งของในงาน Animation โดยที่งานจะเกิดขึ้นในชั้นเรียนและชิ้นงานใน Portfolio จะเป็นเหมือนพื้นฐาน 3D Animation  

กิจกรรม : เริ่มต้นกิจกรรมการเรียนด้วย Cultural San Francisco จากนั้น เตรียมเข้าเยี่ยม Pixar, Lucas Art และ Studio อื่นๆในเมือง หนึ่งแห่งต่อหนึ่งอาทิตย์

The Art Institute of Vancouver

ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้

หลักสุตร Digital Photography ซึ่งประกอบด้วยวิชา

1. Digital Image Management

2.Advance Digirtal Darkroom Colour Management

3.Avertise / Art Direction

4.Portfolio Refinement

หลักสูตร 3D Modelingซึ่งประกอบด้วยวิชา

1.Basic 3D Concepts

2. 3D Maodeling

3. Character Modeling

4. 3D Modeling Portfolio

หลักสูตร Animation ซึ่งประกอบด้วยวิชา

1. A Study of Western 2D Animation

2. 3D Animation I

3. 3D Animation II

4. Animation Portfolio

หลักสูตร Acting ซึ่งประกอบด้วยวิชา

1. Introduction to Voice and Movement

2.Introduction to text Analysis

3. Acting

4. Rehearsal and Performance

หลักสูตร Fashion Design ซึ่งประกอบด้วยวิชา

1. History of Fashion

2.Fashion Design and illustration

3. Collection Design

4. Fashion Portfolio

สำหรับหลักสูตรเศึกษาที่ The Art Institute of Vancouver จำนวน 12 หน่วยกิตสามารถโอนเพื่อเรียนในโปรแกรมปรกติได้หากนักศึกษาต้องการ

 

การรับสมัคร

 • สำเนา Passport ของนักศึกษา
 • สำเนาTranscrip ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ตัวอย่างงาน Art Work หรือ Portfolio ถ้ามี
 • นักศึกษาต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป (สมัครได้โดยยังไม่จบ High School)
 • ไม่ต้องใช้ผลสอบทางภาษา TOEFL หรืv IELTS
 • ไม่เสียค่าสมัคร

 Program Cost ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร : $5750

สอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร click

Thai Study USA  Tel:  02-644-9885     Hotline: 080-941-5664

Tags : AI  The Art Institute เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่อ Mulitimedia  เรียนต่อระยะสั้น  เรียน Web Design  เรียนต่อThe Art Institutes  เรียนต่อCertificate  Study in USA  study in abroad  study in Vancouver  study in Seattle  Study in San Francisco

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view