หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

ถามตอบเรื่องวีซ่า

การแบ่งชนิดวีซ่า

โดยทั่วไปแล้ว พลเมืองของประเทศอื่นที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่าเสียก่อน โดยอาจเป็นวีซ่าชั่วคราวเพื่อการพำนักอาศัยในสหรัฐฯ ชั่วคราว หรือวีซ่าถาวรเพื่อการพำนักอาศัยในสหรัฐฯ เป็นการถาวร

วีซ่าเยี่ยมเยียนชนิด “B” เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ชั่วคราว เพื่อธุรกิจ (B-1) หรือเพื่อการพักผ่อน (B-2) วีซ่าชนิด B-1/B-2 สามารถใช้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด เดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจระยะสั้น เช่นการประชุม สัมมนา และวีช่าชนิด B-1ยังเป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ในฐานะผู้ช่วยภายในบ้าน โดยท่านสามารถอ่านข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ช่วยภายในบ้านของพลเมืองอเมริกันฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าชั่วคราว ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ได้ที่นี่

ผู้วางแผนเดินทางไปสหรัฐฯ ด้วยจุดประสงค์อื่น เช่น นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ผู้เดินทางไปทำงานชั่วคราว นักข่าว จะต้องสมัครวีซ่าตามชนิดที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ราชการที่ได้รับการรับรองที่ต้องเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติราชการในนามของรัฐบาลของตน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การระหว่างประเทศที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ในนามขององค์การระหว่างประเทศ

ถูกปฏิเสธวีซ่า: ทำไมฉันถึงถูกปฏิเสธวีซ่า คำตัดสินดังกล่าวสามารถพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ และฉันจะสมัครวีซ่าอีกครั้งได้อย่างไร และเมื่อใด

การปฏิเสธวีซ่าส่วนใหญ่ จะเป็นการปฏิเสธภายใต้มาตรา 214(บี) ของกฎหมายสหรัฐฯ ว่าด้วยการเข้าเมืองและสัญชาติ (U.S. Immigration and Nationality Act – INA) มาตรานี้บัญญัติไว้ว่า ในการที่จะมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าชั่วคราวนั้น ผู้สมัครต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มีต่อถิ่นที่อยู่ของตนภายนอกสหรัฐฯ และแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีความตั้งใจที่จะทิ้งถิ่นฐาน โดยแสดงให้เห็นถึงหลักฐานความผูกพันทางสังคม ครอบครัว และทางเศรษฐกิจ ตามกฏหมายสหรัฐฯ ว่าด้วยการเข้าเมืองและสัญชาติแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้สมัครวีซ่าที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติดังกล่าวด้วยตนเอง

ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 214(บี) สามารถสมัครวีซ่าอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่สามารถแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของตนได้เปลี่ยนไป หรือสามารถแสดงหลังฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันภายนอกสหรัฐฯ ที่น่าเชื่อถือ

ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกระบวนการสมัครวีซ่าทั้งหมดอีกครั้ง โดยต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า โดยผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธวีซ่าสามารถสมัครวีซ่าเมื่อใดก็ได้หากต้องการ เรามีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กงสุลคนอื่นพิจารณาการสมัครใหม่ของท่าน อย่างไรก็ตามการสมัครวีซ่าอีกครั้งโดยที่ไม่มีหลักฐานที่หนักแน่น หรือไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของผู้สมัครได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลของการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

การเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยวีซ่านักเรียน: ฉันได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนแล้ว ฉันจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้เมื่อใด

ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยวีซ่านักเรียนได้ไม่เกินหนึ่งเดือน (30 วัน) ก่อนวันเริ่มหลักสูตรที่ปรากฏอยู่บนแบบฟอร์มไอ-20 (I-20 form) ของท่าน

ระะยะเวลาการอยู่ในสหรัฐฯ: ฉันจะสามารถอยู่ในสหรัฐฯ ได้นานเท่าใดด้วยวีซ่าของฉัน

เมื่อท่านเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่จะติดบัตรสีขาวเล็กๆ ซึ่งก็คือแบบฟอร์ม ไอ-94 (I-94 Arrival-Departure Record) เพื่อบันทึกการเดินทางเข้า-ออกสหรัฐฯ ไว้กับหนังสือเดินทางของท่าน บัตรนี้สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งแสดงว่าท่านได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯ บนบัตรดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ จะแจ้งวันที่หรือระยะเวลาของสถานะของท่าน (Duration of Status - D/S) บนมุมขวาล่างของบัตร ถ้าแบบฟอร์มไอ-94 ระบุวันที่ นั่นหมายความว่าท่านต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯ ภายในวันที่ระบุ

นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน รวมถึงผู้ได้รับวีซ่าสำหรับทำงานชั่วคราว (เช่น นักการทูตต่างชาติ) จะได้รับเข้าประเทศตามระยะเวลาของสถานะของตน (D/S) หากท่านได้ D/S บนแบบฟอร์มไอ-94 ท่านสามารถอยู่ในสหรัฐฯ ได้ตราบเท่าที่ท่านมีสถานะของนักเรียนเต็มเวลา สถานะของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน หรือสถานะของผู้ได้รับการจ้าง

ทำหนังสือเดินทางหาย: ถ้าฉันทำหนังสือเดินทางหายหลังจากที่ได้จองวันนัดแล้ว แต่ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ก่อนวันสัมภาษณ์ ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ในวันเวลาที่ท่านได้จองไว้ด้วยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และใบแจ้งความที่แสดงว่าหนังสือเดินทางเล่มก่อนของท่านได้สูญหายหรือถูกขโมย หากท่านไม่สามารถขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ทันเวลา ท่านต้องติดต่อศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าอีกครั้งเพื่อยกเลิกหรือเลื่อนวันสัมภาษณ์ โดยท่านไม่สามารถสมัครวีซ่าได้ถ้าท่านไม่มีหนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางได้

วีซ่าสูญหายหรือถูกขโมย: วีซ่าของฉันหาย/ถูกขโมย ฉันจะขอวีซ่าใหม่ได้อย่างไร

ผู้ที่วีซ่าสหรัฐฯ สูญหายหรือถูกขโมยจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการสมัครวีซ่าปกติที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา และต้องแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันตนมีคุณสมบัติได้รับวีซ่า ผู้สมัครที่วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุสูญหายหรือถูกขโมยจะต้องนำใบแจ้งความมาในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย หากได้รับอนุมัติวีซ่า โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าที่ได้จะมีอายุเต็มตามระยะเวลาที่กำหนด

วันที่หรือ ดี/เอส ที่แสดงอยู่บนแบบฟอร์มไอ-94 ของท่าน ถือเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการที่แสดงถึงระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯ ท่านไม่สามารถใช้วันหมดอายุของวีซ่าเป็นสิ่งบอกระยะเวลาที่ท่านสามารถอยู่ในสหรัฐฯ 

วีซ่าตลอดชีพ: ฉันมีวีซ่าตลอดชีพอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดิม ฉันจะใช้วีซ่าดังกล่าวเดินทางไปสหรัฐฯ ได้หรือไม่

ไม่ได้ วีซ่าสหรัฐฯ แบบตลอดชีพไม่สามารถใช้เดินทางไปสหรัฐฯ ได้อีกต่อไป โดยท่านต้องสมัครวีซ่าใหม่ ในปัจจุบัน วีซ่าชั่วคราวชนิดบีวัน/บีทู (B-1/B-2) สำหรับเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อธุรกิจและท่องเที่ยวที่ออกให้แก่บุคคลสัญชาติไทยมีอายุสูงสุด 10 ปี และสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตามอายุของวีซ่าอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี

เปลี่ยนชื่อ: ฉันมีวีซ่าสหรัฐที่ยังไม่หมดอายุและได้เปลี่ยนชื่อ (ด้วยการสมรสหรือด้วยเหตุผลอื่น) ฉันจะสามารถใช้วีซ่าเดิมได้หรือไม่

ได้ ตราบเท่าที่หนังสือเดินทางของท่านมีอายุอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันเดินทางของท่าน ท่านสามารถใช้วีซ่าที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านควรนำหลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่ออย่างตามกฎหมาย (เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองเอกสาร) ติดตัวไปด้วยเมื่อเดินทางไปสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถสมัครวีซ่าใหม่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามกระบวนการสมัครวีซ่าตามปกติ

อายุของวีซ่า: ฉันมีวีซ่าสหรัฐฯ ที่ยังไม่หมดอายุอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หมดอายุแล้ว ฉันจะสามารถใช้วีซ่าดังกล่าวได้อยู่หรือไม่

ได้ ถ้าท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชนิดของวีซ่าที่ท่านมี ท่านสามารถถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่มีวีซ่าสหรัฐฯ ที่ยังไม่หมดอายุอยู่และหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (เล่มใหม่) เพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ โดยท่านต้องถือหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯ

สอบถามวีซาประเทอเมริกาและขั้นตอนการสมัคร click

Thai Study USA Tel: 02-644-9885  Hotline: 061-656-4159

Tags : F1 visa  วีซ่านักเรียนประเทศอเมริกา  ทำวีซ่าไปอเมริกา  วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา visa อเมริกา visa ประเทศอเมริกา  วีซ่าอเมริกา  วีซ่าประเทศอเมริก

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view