หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

Golden Gate University

มหาวิทยาลัย Golden Gate (GGU) ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1901 ในเมือง San Francisco เป็นมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับความต้องการของบุคคลผู้กำลังประกอบอาชีพอยู่ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย หลักสูตรการศึกษาของเราถูกออกแบบมาให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์จริงในเชิงธุรกิจ และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่อการแข่งขันในตลาดโลก วิทยาเขตหลักของเราตั้งอยู่ในเมือง San Francisco นักศึกษาจะได้พักอาศัยและทำการศึกษาในใจกลางเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการเงิน ในขณะเดียวกันกับที่ทำการศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ที่มีไว้ให้นักศึกษาใช้บริการ

การรับรองวิทยฐานะของสถาบัน

มหาวิทยาลัย Golden Gate ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Western Association of Schools and Colleges (WASC) และสถาบันสอนด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย American Bar Association (ABA), The State Bar of California และ Association of American Law Schools (AALS) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านกฎหมายและธุรกิจ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การบัญชี

 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตที่เน้นทางด้าน:
  • การบัญชีนิติเวช
  • ภาษีอากร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
  • การบัญชีนิติเวช

ธุรกิจและการจัดการ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่เน้นทางด้าน:
  • การบัญชี
  • วิเคราะห์ธุรกิจ
  • ความเป็นผู้ประกอบการ
  • การเงิน
  • การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบริหารโครงการ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

การเงินและการวางแผนทางการเงิน

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ที่เน้นทางด้าน:
  • การเงินธุรกิจ
  • การจัดการการลงทุน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนทางการเงิน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนทางการเงินและภาษีอากร ที่เน้นทางด้าน:
  • การวางแผนมรดก
  • ภาษีอากร

ทรัพยากรมนุษย์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นทางด้าน:
  • วิเคราะห์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้บริการสุขภาพ

กฎหมาย

 • จูริสดอกเตอร์
 • จูริสดอกเตอร์/บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (ปริญญาร่วม)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • การตลาดดิจิตอล
  • การตลาดทั่วไป
  • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

การบริหารโครงการ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโครงการ

จิตวิทยา

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ที่เน้นทางด้าน:
  • การให้คำปรึกษา
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • การบำบัดคู่สมรสและครอบครัว

ภาษีอากร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษีอากร
 •  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนทางการเงินและภาษีอากร ที่เน้นทางด้าน:
 • การวางแผนมรดก
 • ภาษีอากร

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนทั้งหมดสำหรับหลักสูตร 3 หน่วยกิต ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมมาตรฐานไว้แล้ว หลักสูตรที่มีน้อยกว่าสามหน่วยกิตจะถูกแบ่งออกไปตามสัดส่วน นอกจากนี้ค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันออกไป อัตราต่อไปนี้สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของปีการศึกษา 2016-2017 โดยปกติแล้วอัตราค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีผลบังคับใช้อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมก่อนวันเริ่มต้นการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาของปี 2017

 

 • สถาบันสอนธุรกิจ Ageno: $2,925 ต่อคลาส*
 • สถาบันสอนด้านภาษีอากร Braden: $3,300 ต่อคลาส
 • สถาบันสอนด้านการบัญชี: $2,925 ต่อคลาส
 • หลักสูตร PLUS+:  $5,200 ทั้งหลักสูตร

หลักสูตรทั้งหมด ยกเว้น Executive MPA, Professional MBA, DBA, SJD และ PLUS

อัตราค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

ปฏิทินการศึกษา 

ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 28 สิงหาคม – 17 ธันวาคม

ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2017: 5 มกราคม – 26 เมษายน

ฤดูร้อน ปี 2017:  30 เมษายน – 19 สิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2017: 27 สิงหาคม – 16 ธันวาคม

No automatic alt text available.

วันที่สิ้นสุดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร

ปฏิทินการศึกษาของ GGU มีทั้งหมดสามภาคการศึกษา และมี 16 สัปดาห์ในหนึ่งไตรมาสของแต่ละปี นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถทำการสมัครขอเข้าทำการศึกษาในภาคใดก็ได้

GGU ขอแนะนำให้นักศึกษาชาวต่างชาติทำการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 30 วันก่อนวันเริ่มต้นการศึกษา ในขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันปิดรับสมัครที่เฉพาะเจาะจง

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาในด้านความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (ภาษาแม่) ต้องมีคุณสมบัติด้านความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษครบตามเงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษา นักศึกษาอาจใช้คุณสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ดังต่อไปนี้: 

 • ผลการทดสอบ TOEFL ที่มีคะแนน 550 หรือมากกว่าในการทดสอบแบบกระดาษ
 • สำเร็จการศึกษาภาษาอังกฤษ 1A/1B (หรือเทียบเท่า) จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับภูมิภาค ด้วยเกรด B หรือเกรดที่ดีกว่าทั้งใน;
 • ระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับภูมิภาค (หรือการศึกษาเทียบเท่าจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร) โดยต้องได้อย่างน้อย 60 หน่วยกิต จากวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่า);
 • ระดับปริญญาโทจากวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับภูมิภาค (หรือการศึกษาเทียบเท่าจากวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร);
 • ผลการทดสอบ IELTS (เคมบริดจ์) บัณฑิตศึกษา: แบนด์ 6.5 หรือสูงกว่า;
 • ผลการทดสอบ APIEL (คณะกรรมการวิทยาลัย) บัณฑิตศึกษา: 4 คะแนนหรือสูงกว่า;
 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือจากประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร; *
 • ผ่านการทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ O-level ในด้านภาษาอังกฤษ/วรรณกรรม ด้วยเกรด C หรือเกรดที่สูงกว่า**;
 • ผ่านการทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ "A-level" ในด้านภาษาอังกฤษ/วรรณกรรม ด้วยเกรด C หรือเกรดที่สูงกว่า**;

เงื่อนไขการรับสมัครกำหนดไว้ ท่านก็ยังสามารถทำการสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Golden Gate ได้ กรุณาดูข้อมูลของหลักสูตร PLUS ซึ่งเป็นหลักสูตรช่วยเตรียมความพร้อมในด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ และการศึกษาในมหาวิทยาลัยของ GGU  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อเงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร PLUS เพื่อจะได้รับการยอมรับในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

Thai Study Abroad Consutlant ตัวแทนประเทศไทย

อบถามและขอรับรายละเอียด click

Thai Study USA

Tel:02-644-9885 Hotline: 061-656-4159, 087-642-5465

 Email: us@thaistudyusa.com

Tags : มหาวิทยาลัย Golden Gate  golden gate universtiy  ggu  เรียนต่อ Golden Gate University  สมัครเรียน Golden Gate University  เรียนต่อปริญญาตรี Golden Gate University  เรียนต่อปริญญาโท Golden Gate University  Golden Gate University ดีไหม  มหาวิทยาลัยใน San Fr

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view