หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการ โปรโมชั่น Scholarship Activities เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

Community College

Community College

Community College หรือ อีกชื่อหนึ่งคือวิทยาลัยสองปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิทยาลัยชุมชนของรัฐ (Public) กับ วิทยาลัยชุมชนของเอกชน (Private)  วิทยาลัยสองปีมักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีบทบาทในชุมชนโดยรอบ และจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย หลายท่านที่เคยเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรี อาจจะพบคำว่า Community College บ้าง Junior College บ้าง Two year College บ้าง ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยว่า คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ขอสรุปว่า คำศัพท์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วมีความหมายเดียวกัน ก่อนหน้าทศวรรษ 1970 (พ.ศ.2513) มักจะพบการใช้คำว่า Junior College มากกว่า Community College และคำว่า Two Year College มักใช้กับวิทยาลัยเอกชน หรือ Private Two Year Institution ขณะที่วิทยาลัยสองปีที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจะนิยมเรียกว่า Community College

ต่อมาในปีค.ศ. 1992 (พ.ศ.2535) ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกขานหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านวิทยาลัยชุมชนจาก American Association of Junior Colleges เป็น American Association of Community Colleges

ผู้ที่ศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเกรด 12 จะเป็นจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยหรือมัธยมศึกษาในประเทศอื่นๆที่เทียบเท่าเกรด 12 สามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อใน Community College ได้

Community College  หรือ วิทยาลัยชุมชนเปิดสอนหลายหลักสูตร เช่น

 หลักสูตรสะพานสู่ระดับวิทยาลัย (College Bridge “CB”) หลักสูตรติวเข้มภาษาระยะยาว  เรียนติวภาษาพร้อมๆกันกับเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัย

 • หลักสูตรโอนเรียนต่อมหาวิทยาลัย (College Transfer) เพื่อโอนเข้าเรียนต่อปีสามในมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรติวเข้ม อี เอ็ส แอล (Intensive ESL) เรียนติวเข้มภาษาอังกฤษอย่างมีแบบแผน และมุ่งพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิผล
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Completion) รับอนุปริญญาพร้อมกับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในคราวเดียว
 • ประกาศนียบัตรระยะสั้น (Short-Term Certificates) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนประมาณ 3-9 เดือน

แต่หลักสูตรหลักๆคือ หลักสูตรอนุปริญญาสองปี โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

 • หลักสูตรโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกกันว่า หลักสูตร Transfer Program หรือ College Transfer Program อนุปริญญาที่จะได้รับเรียกว่า A.A. หรือ Associate of Arts และ A.S. หรือ Associate of  Science
 • หลักสูตรด้านเทคนิคหรืออาชีวศึกษา (Vocational Program หรือ Career Training Program)  เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะด้านหรือวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรรมยานยนต์ การซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์ โภชนาการ ช่างภาพ พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ อนุปริญญาที่ได้เรียกชื่อว่า A.A.A. หรือ  Associate of Applied Arts และ A.A.S. หรือ Associate of  Applied Science ใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน 2 ปี หลักสูตร A.A.A. และ A.A.S.  ของแต่ละวิทยาลัยนั้น บางแห่งไม่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ บางแห่งหลักสูตร A.A.A. และ A.A.S. อนุญาตให้โอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ เช่นหลักสูตร A.A.S.-T Degree( Associate of Applied Science -Transfer) ของ Seattle Central Community College (http://www.seattlecentral.edu/course/degreesandcerts.php ) ผู้สนใจที่จะเริ่มต้นเข้าศึกษาต่อใน Community College จึงควรให้ความสนใจต่อการเลือกหลักสูตร และทางเลือกภายหลังจบการศึกษาในระยะเวลา 2 ปีจากวิทยาลัยแห่งนั้นๆด้วย
วิทยาลัยชุมชนจึงเป็นเสมือนทางที่จะก้าวไปสู่การเข้าเรียนต่อ (Pathway) ในมหาวิทยาลัยของนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก มีวิทยาลัยชุมชนอยู่มากกว่า 1,200 แห่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา  และส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยของรัฐ   โดยนักเรียนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถูกกว่าค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยทั่วไปที่อยู่ใกล้กัน

ข้อดีของการศึกษาใน Community College มีดังนี้คือ

 1. ค่าใช้จ่ายในวิทยาลัยชุมชนซึ่งหมายถึงค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัย
 2. ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่สูงมาก หรือผู้ที่หยุดพักการเล่าเรียนไปนานหลายปี สามารถที่จะเริ่มต้นการศึกษาใหม่ในวิทยาลัยชุมชนได้ง่ายกว่าในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพราะวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียกร้องให้นักศึกษาต้องส่งผลสอบ SAT
 3. นักเรียนนักศึกษาที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดในระดับปริญญาตรี การเริ่มศึกษาในวิทยาลัยชุมชนจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลองเลือกเรียนวิชาต่างๆเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตนเอง หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจลองเลือกลงทะเบียนเรียนกับวิทยาลัยชุมชนที่มีค่าเล่าเรียนไม่แพงก่อนไปลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเรียนจริงๆ
 4. ชั้นเรียนของวิทยาลัยชุมชนจะมีขนาดเล็ก เหมาะต่อการปรับตัวของนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา และบรรดาอาจารย์ที่สอนในวิทยาลัยชุมชนจะทุ่มเทให้กับงานสอนมากกว่าการทำวิจัยเหมือนอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย
 5. นักเรียนนักศึกษาอเมริกันที่เลือกเรียนในวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสที่จะประหยัดค่าที่พักได้เพราะวิทยาลัยชุมชนมักตั้งอยู่ใกล้บ้านพักนักศึกษา และเหมาะกับนักศึกษาอเมริกันที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย หรือผู้ที่มีข้อผูกมัดด้านอื่นๆ


สอบถามการสมัครและรายละเอียด 080-941-5664

  

วิทยาลัยเขตแห่งเดียวเท่านั้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีแอทเทิล มลรัฐวอชิงตัน  สถาบันของเราอยู่ใกล้ใจกลางเมืองหลวงที่มีชีวิตชีวา  ล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารนานชนิด ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และร้านค้าต่าง ๆ  จากย่าน CapitolHill นี้ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 15 นาที  นักเรียนจากหลักสูตรสะพานสู่ระดับวิทยาลัย (CB) สามารถเลือกเรียนหน่วยกิตวิชาในวิทยาลัยได้ขณะที่กำลังศึกษาด้านภาษาอังกฤษไปด้วย ทางวิทยาลัยขอรับประกันว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยได้ทันทีโดยไม่มีการทดสอบด้านภาษาอังกฤษอีก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบัน Shoreline ก่อตั้งเมื่อปี 1964 อยุ่ในเมือง Seattle  ซึ่งสถาบันมีโปรแกรมการเรียนมากกว่า 100 สาขายอดนิยมทั้งทางวิชาการ เทคนิคเฉพาะด้าน โปรแกรมการฝึกฝนต่างๆ SCC ตั้งอยู่ทางเหนือ ห่าง 10 ไมล์จาก ในกลางเมือง Seattle สถาบันของ SCC ตั้งอยุ่ในพื้นที่สวยงามมากกว่า 83 เอเคอร์ วิทยาลัยล้อมรอบด้วยโรงเรียนประถมและมัธยมมากมาย ซึ่ง SCC เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Higher Education Coordinating Board (HECB) และ State Board for Community and Technical Colleges (SBCTC)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Green River Community College เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี 1965 นักศึกษาจำนวนมากกว่า 10,000 คนที่ศึกษาอยู่ที่ Green River ด้วยพื้นที่มากว่า 180 เอเคอร์ ด้วยพื้นที่ที่สวยงาม มีสาขาในย่านใจกลางเมืองใน  Auburn, Kent และ Enumclaw ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์อันโดดเด่นให้กับคุณ ซึ่งเมื่อคุณเลือกเรียนที่นี่สามารถเลือกโอนหน่วยกิต สาขาอาชีพเฉพาะ ก่อนเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และหลักสูตรฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพสูงที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพ ทั้งนี้บรรยากาศการเรียนยังน่าสนใจและเหมาะกับการหาประสบการณ์ใหม่ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัย Olympic (OC) เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีของรัฐบาล ตั้งอยู่ในเมือง Bremerton ของมลรัฐวอชิงตัน นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายมากกว่า 70 สาขาวิชา อีกทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมไปถึงหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ และหลักสูตรควบมัธยมศึกษาตอนปลายกับอนุปริญญา วิทยาลัยมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 33 เอเคอร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Whatcom Community College (WCC) เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่ได้ รับความนิยมทั้งจากนักเรียนชาวอเมริกันและนักเรียนต่างชาติ หลักสูตรของ WCC เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และยังเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 6,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 100 คน จากกว่า 25 ประเทศ สถาบันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ในเมือง Bellingham ซึ่งเป็นเมืองที่สงบและปลอดภัย อยู่ไม่ไกลจากเมือง Seattle และเมือง Vancouver ประเทศแคนาดา ที่มีทัศนียภาพทีjสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Western Washington University

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                        

สอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร click

Thai Study USA Tel: 02-644-9885   Hotline: 083-096-7274

Tags : Community College  US Community College   เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อประเทศอเมริกา  โอนหน่วยกิตอเมริกา เรียนต่อปริญญาตรีอเมริก  Green River Community College Seattle Central Community College  Shoreline Community College 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 


กด Like ลุ้นรับทุนส่วนลดค่าเรียนค่าเล่าเรียน


็Golden Gate University
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

CATS Academy Boston
http://www.thaistudyusa.com/articles/42093614/ucbe.html

University of New HampshirePace University, New York

English Language Course

เรียนต่อ New York
เรียนต่อ Boston
เรียนต่อ San Francisco
เรียนต่อ Los Angeles
เรียนต่อ Seattle
เรียนต่อ Washington DC
เรียนต่อ Miami
เรียนต่อ Chicago
เรียนต่อ Las Vegas
Promotion

ELS Language Centers
Kaplan College
Embassy CES
Kings College
FLS
Intrax Institue
EC
GEOS Sprachcaffe

Hot Course

เรียนมหาวิทยาลัย
เรียน Diploma Certificate
เรียน High School
เรียนภาษา                  

โครงการแลกเปลี่ยน

Au Pair
โครงการฝึกงาน Internship
Work & Travel USA
Information

ติดต่อเรา
แผนที่บริษัท
รับข้อมูลเรียนต่อฟรี

Thai Study USA

อาคาร 491 ชั้น 4 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทมฯ 10400
Tel : 02-644-9885 Hotline : 080-941-5664
Fax : 02-644-9885 Email : us@thaistudyusa.com

 
  
view